Αναδιάταξη καμπίνας rack με πολύ υψηλές απαιτήσεις Linde Hellas

Project εγκατάσταση Θεμελιακής Γείωσης
Εργοστάσιο Παραγωγής Καλλυντικών

Εγκατάσταση χαλύβδινης ταινίας διαστάσεων 30 χ 3,5 mm θερμά επιψευδαργυρωμένης (St/tZn) με πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m2 στο σιδηρό οπλισμό εντός στα εξωτερικά περιμετρικά συνδετήρια δοκάρια των πέδιλων του κτιρίου ή στα τοιχία θεμελίων σε μορφή κλειστού δακτυλίου.

Εγκατάσταση χαλύβδινη ταινία και σε συνδετήρια δοκάρια που υπάρχουν σε εγκάρσιους άξονες έτσι ώστε σε οποιοδήποτε σημείο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο εσωτερικό της κάτοψης της θεμελίωσης να μην απέχει περισσότερο από 10 m από τον γειωτή της θεμελιακής γείωσης.
Εγκατάσταση αναμονών με χαλύβδινο αγωγό διαστάσεων 10mm θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn) με πάχος επιψευδαργύρωσης 350 gr/m2, ο οποίος συνδέεται με τη χαλύβδινη ταινία θεμελιακής γείωσης μέσω ειδικών συνδέσμων.

Project η Νέες εγκαταστάσεις της Computell

Project Sousouras Hotel
Αναδιάταξη Καμπίνας Rack και εγκατάσταση Server

Project Ηλεκτρολογικά - Δίκτια-Voip Telephony
Φοροτεχνικό Γραφείο

Project Αναδιάταξη Δικτύου, δομημένη καλωδίωση
Elta Courier

Project Rack Cabinet Creation , δομημένη καλωδίωση
Poseidon Hotel

Project Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση DGPRINT COMPANY
Εγκατάσταση APC UPS 20KWA KAI APC 10KWA.
Εγκατάσταση Δικτιού και παροχές ρεύματος για έναν χώρο με μεγάλες απαιτήσεις.

Ανακαινίσεις Σπιτιών και Γραφείων
Πλήρης Ηλεκτρολογικές εγκατάστασης