Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜμΕ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με επιχορήγηση 90%, δώσε τώρα στην επιχείρησή σου τα ψηφιακά εργαλεία που θα την απογειώσουν!

Μοναδική ευκαιρία ψηφιακής αναβάθμισης για την επιχείρησή σου!

  Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»

  Το πρόγραμμα ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεωv μέσω

  Eκσυγχρονισμού
  της λειτουργίας τους

  Ψηφιοποίησης
  των συναλλαγών τους

  Aναβάθμισης
  της επικοινωνίας τους και εισαγωγής νέων μορφών υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)

  Αύξησης
  της ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

  Σε ποιους απευθύνεται

  Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις εξής κατηγορίες:

  από 1 έως 10 εργαζόμενοι

  €900 – €1.800

  από 11 έως 25 εργαζόμενοι

  €3.600 – €5.400

  από 26 έως 40 εργαζόμενοι

  €9.000 – €10.800

  από 41 έως 250 εργαζόμενοι

  €13.000 – €18.000

  Επιλέξιμες ενέργειες

  Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

  Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρισμένη εργασία

  Ενίσχηση του ηλεκτρονικού εμπορίου

  Ασφάλεια και εμπιστοσύνη

  Λύσεις ασφαλείας για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους

  Παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία

  Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα

  Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων

  Διασφάλιση δεδομένων και επιχειρησιακής συνέχειας

  Ηλεκτρονικές Υπογραφές στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές

  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος

  Δικαιούχοι Κατηγορίας 1

  · Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για δικαιούχους που εμπίπτουν στην κατηγορία ένα (1), μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022.

  · Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

  · Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

  · Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

  Δικαιούχοι Κατηγοριών 2, 3 και 4

  · Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τους δικαιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

  · Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

  · Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

  · Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

  Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε